Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

§ 1

Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć następująco:

1. Regulamin - niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu salsa.org.pl";

2. Usługodawca - Jan Bajerski, zamieszkały w Warszawie pod adresem ul. Etiudy Rewolucyjnej 9 m. 29. Dostępny pod adresem e-mail - janek@salsa.org.pl

3. Serwis Salsa.org.pl - serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod aktualnym adresem http://salsa.org.pl , umożliwiający użytkownikom zamieszczanie informacji, publikację blogów oraz dyskutowanie na forum dyskusyjnym

5. Ustawa - ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 
6. Użytkownik – Usługobiorca w rozumieniu Ustawy.
 
§ 2

Regulamin określa zasady realizacji przez Usługodawcę na rzecz użytkowników Portalu usługi świadczonej drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy, która to usługa polega na publikacji i utrzymywaniu na stronach Serwisu Salsa.org.pl, informacji o szkołach tańca, kursach, imprezach a także forum dyskusyjnego.

§ 3

W ramach świadczenia usługi elektronicznej Usługodawca udostępnia użytkownikom miejsce na serwerze Portalu oraz dostarcza oprogramowanie w celu realizacji usług określonych niniejszym Regulaminem.

§ 4

Usługa publikacji dostępna wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników Serwisu Salsa.org.pl

§ 5

1. Zamieszczenie jakichkolwiek materiałów w Serwisie Salsa.org.pl jest równoznaczne z ich publicznym udostępnieniem.

2. Użytkownik Portalu publikuje na wszelkie treści, komentarze, opinie oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści i inne materiały zamieszczane przez użytkowników.

§ 6

Niedopuszczalne jest publikowanie informacji sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady Netykiety, w tym w szczególności niedopuszczalne jest:

a) umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc, jak również treści uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe i naruszających zasady Netykiety,

b) umieszczanie przez użytkowników materiałów tekstowych, graficznych czy dźwiękowych naruszających prawem chronione dobra osób trzecich.
 
c) umieszczanie przez użytkowników informacji nieodpowiednich dla osób niepełnoletnich

 
 
 

§ 7
W celu przechowywania informacji o tym, że użytkownik jest zalogowany, Serwis Salsa.org.pl używa plików 'cookies', które są przechwywane na komputerze użytkownika. Są one wymagane jeśli użytkownik chce się logować do Serwisu.
§ 8
Korzystanie z Serwisu Salsa.org.pl jest bezpłatne.
§ 9
Usługodawca zastrzega sobie prawo do
a) usuwania materiałów i komentarzy jeśli naruszają one w jakikolwiek sposób regulamin.
b) modyfikacji materiałów w celu ich korekty
c) zablokowania użytkownika lub jego usunięcia jeśli jego działania rażąco naruszają regulamin

§ 10

Na podstawie Ustawy oraz innych obowiązujących przepisów prawa Usługodawca może przekazać pozostające w jego posiadaniu dane użytkowników sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

§ 11

Usługodawca dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania serwisu Salsa.org.pl oraz udzieli pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących jego funkcjonowania. Usługodawca nie gwarantuje jednak możliwości połączenia i zastrzega sobie prawo do wstrzymania udostępniania usługi ze względów technicznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za straty wynikłe z powodu wstrzymania usługi.

§ 12

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do zamieszczania przez użytkowników Serwisu Salsa.org.pl komentarzy odnoszących się do informacji publikowanych na stronach Serwisu Salsa.org.pl

§ 13

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 niniejszego paragrafu oraz pod warunkiem nie złożenia przez użytkownika oświadczenia tam wskazanego, wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie Serwisu Salsa.org.pl.
 

3. W terminie 7 dni od dnia opublikowania zmienionego Regulaminu zarejestrowany użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez zarejestrowanego użytkownika wiążącego Usługodawcę i użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia usługi wskazanej w § 2 niniejszego Regulaminu.

4. W przypadku złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu Usługodawca zakończy świadczenie usługi w stosunku do danego użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia przez użytkownika oświadczenia.

5. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu dla swej skuteczności powinno być złożone pocztą elektroniczną na adres janek@salsa.org.pl

6. Wszelkie komentarze opublikowane przez użytkownika po złożeniu oświadczenia o którym mowa w punkcie 3, zostaną zanonimizowane. Wszelkie materiały opublikowane przez użytkownika mogą zostać usunięte lub zanonimizowane.

§ 14
Ochrona danych osobowych:

  1. a) Adresy e-mail są przetwarzane tylko i wyłącznie na potrzeby kontaktu z użytkownikiem. Adresy te nie będą przekazywane osobom trzecim ani nie będą używane do rozsyłania nie zamówionej informacji handlowej. Adresy e-mail są znane tylko Usługodawcy i nie są widoczne dla innych użytkowników.

b) Wszelkie inne informacje podane przez użytkowników na ich profilach będą publicznie dostępne. Podanie tych informacji jest opcjonalne i nie jest wymagane dla świadczenia usług przez Usługodawcę.
c) Użytkownik ma możliwość i prawo zmieniać swoje dane osobowe.

§ 15
Regulamin niniejszy obowiązuje od 30 sierpnia 2009 roku.